Reningstekniker

Innovativa katalytiska, oxidativa och adsorberande teknologier renar skadliga processgaser och lukter med låga energi- och underhållskostnader.

ColdOx™ är Centriairs patentskyddade lösning för kall oxidation av gasformiga föreningar. ColdOx™ använder huvudsakligen joniserande UV-ljus för att bryta upp gasmolekyler och omvandla dem till mindre luktande ämnen. ColdOx™ är särskilt effektiv för molekyler som är resultatet av en naturlig process, såsom avfallsnedbrytning och mognad.

UV-reaktorerna är det praktiska sättet att tillämpa ColdOx™-tekniken i fält. Vi har flera modeller, beroende på luftflöde och andra processförhållanden såsom ATEX. UV-reaktorerna är tillverkade av rostfritt stål och kommer med integrerade säkerhetssensorer och CIP (Cleaning in Place) för att rengöra systemet automatiskt.

För case med höga koncentration samt gaser som är stabila och där ColdOx™ är mindre lämplig har vi utvecklat en katalytisk behandlingsteknik. Vår katalytiska teknik, som vi integrerar i produktserierna DEO™ och Dualcat™, är baserad på en patenterad lösning där katalysatorn appliceras på ett metallnät. Detta ger oss en kompakt lösning med bra prestanda då metallnäten säkerställer en homogen temperatur för all behandlad gas.

Filtrering med aktivt kol, eller adsorption som det kallas kemiskt, är en process där främst VOC filtreras bort. Aktivt kol är särskilt effektivt i kombination med ColdOx™, eftersom de två teknologierna har sin högsta prestanda på olika och kompletterande typer av gaser. Dessutom förstör det aktiva kolet ozon som skapas av ColdOx™ och säkerställer därmed att inget ozon finns i utloppsluften. I samma process uppstår en reningseffekt av kol som förlänger det aktiva kolets livslängd.

Avloppsvatten och biogas är applikationer där H2S och andra svavelföreningar förekommer i höga koncentrationer. Flera svavelföreningar är luktintensiva, faktiskt bland de mest luktintensiva ämnen som är kända. SulphaRed™-mediet reducerar endast svavelföreningarna och kan användas som det enda steget eller i kombination med ColdOx™ som slutbehandling för kvarvarande VOC etc. SulphaRed™ har en hög kapacitet för svavelföreningar och erbjuder därför lång livslängd och attraktiv driftskostnad.

Skrubbning, d.v.s. avlägsnande av gaser genom absorption i en vattenfas, är en välkänd teknik. Vi använder huvudsakligen sura skrubbers för ammoniakavlägsnande före ett ColdOx™-system för hög och stabil prestanda. Användningsområden är vanligtvis kompostering, avloppsanläggningar eller biogasanläggningar

HighOx™ har utvecklats för stabila gaser som lösningsmedel, som är farliga och behöver avlägsnas effektivt. HighOx använder en kombination av intensivt UV-ljus och katalysatorer

För applikationer med stabila VOC i låga koncentrationer koncentreras VOC med hjälp av ett zeolithjul. När gaserna väl samlats upp och koncentrerats släpps de till ett effektivt behandlingssteg som sedan behandlar en begränsad gasvolym

WHY CENTRIAIR?

Minska miljö- och hälsopåverkan

Högeffektiv rening av pertiklar och gas, luktrening, aerosol- och gasseparering och minskning av klimatutsläpp.


Läs mer

Spara enrgi, utrymme och kostnader

Säkerställ högsta energieffektivitet, minsta fotavtryck och lägsta totala ägandekostnad.Läs mer

Garantera hög prestanda

Garanterad hög prestanda med anpassade lösningar för viktiga indistruella applikationer, kontrollerade och verifierade med realtidsdata.

Läs mer