Industriell livsmedelsproduktion

Luktrening inom industriell livsmedelsproduktion

Inom livsmedelsproduktion är de flesta av våra referenser inom fritering, men vi implementerar i allt större utsträckning våra lösningar för rökning, stekning och fiskberedning.

Potato-Chips

Fritering

Friteringstillämpningar inkluderar högtemperatur oljestekning av produkter som pommes frites, chips/chips, nudlar, kyckling, fisk, kött och bakverk.

Potatisfritering

Tillämpningar för potatisfritering inkluderar chips, chips eller pommes frites. Centriairs system tar bort olja, lukt och gasformiga föreningar från fritösgasen. Den renade gasen når efter behandling de strängaste reglerna för partiklar, VOC och lukt. Kanalsystem och tak hålls rena vilket minskar underhålls- och brandrisker till ett minimum samt möjliggör värmeåtervinning.

Pommes frites steks ofta i palmolja som stelnar vid rumstemperatur. Detta skapar en del specifika utmaningar, bla så måste avlopp heat traceas. Installationsytan är vanligtvis större i Chips/Crisp-applikationer jämfört med pommes frites, eftersom mer vatten förångas i friteringsprocessen.

I många potatisstekningsanläggningar återvinner vi värme från skorstenen. Speciellt vid fritering av chips/chips kan stor mängd värme återvinnas och återanvändas för blanchering, uppvärmning av byggnaden och kranvatten. I pommes frites-tillämpningar återvinns värmen vanligtvis i torksteget.

Köttfritering
Köttfritering representerar betydande utmaningar för att minska utsläppen eftersom friteringsprocessen vanligtvis avger fina vätskeformiga och fasta partiklar samt gasformiga komponenter och lukter. Lukterna typiskt starka även vid låga koncentrationer. Partiklarna bär också en betydande del av lukterna. Effektiv partikelseparering är därför nödvändig. Partiklarna är vanligtvis klibbiga och tenderar att täppa till systemet, vilket utgör en underhållsutmaning och potentiell brandrisk.

Snacksfritering
Vanliga applikationer för fritering av snacks inkluderar tortilla, extruderade produkter och nötter. Vid snacksfritering bilder oljedroppar som orenade förorenar luft samt lägger sig i omgivningen, hustak osv. Detta skapar underhållsproblem och kan orsaka brandrisk.

Snackfritering genererar vanligtvis lägre luftmängd än potatisfritering. Partiklarna är vanligtvis lätta att separera och våra små till medelstora centrifuger passar.

Lösning
Det första behandlingssteget i alla friteringstillämpningar är rening av partiklar med hjälp av en centrifugalseparator. Om ytterligare lukrening behövs (partiklarna bär en del av lukten) och/eller om VOC-borttagning krävs, används ett CentrOx™-system där centrifugalseparatorn är integrerad med vår ColdOx™-teknologi. Den effektiva partikelreningen möjliggör värmeåtervinning med hjälp av högeffektiva värmeväxlare, ofta installerade i kombination med rengöringssystemet.

Kombinationen av centrifugal partikelseparation och oxidation av VOC och lukter med hjälp av ColdOx™-tekniken löser luftbehandlingsproblem i de svåraste stekprocesserna, samtidigt som drift- och underhållskostnaderna minskar jämfört med traditionella lösningar som filter, skrubbrar och RTOer/förbränning.

Centrifugerna arbetar kontinuerligt och evakuerar snabbt de separerade oljepartiklarna. Oljan kan i många fall återföras till fritösen eller återvinnas.

I nästa steg återvinns energin från gasen. Detta uppnås i en effektiv värmeväxlare som kondenserar vattenångan i gasen till vatten, medan värmen överförs till värmeanvändare i fabriken (förvärmning av olja, blanchering, tappvatten, uppvärmning av byggnad etc.) och vatten återvinns.

Slutligen behandlas gasen i ColdOx™-enheten där gasformiga föreningar avlägsnas tillsammans med de kvarvarande lukterna.

Vid stekning av kött krävs vanligtvis behandlingssteget ColdOx™ på grund av de höga luktkoncentrationerna. Vid fritering av potatis och mellanmål är utsläppsproblemen vanligtvis mer begränsade till partikelutsläpp, men i vissa processer och när begränsningarna för lukter är stränga kan en ColdOx™-enhet krävas.

Inom köttfritering är rätt dimensionering av centrifugalseparatorsystemet avgörande med tanke på de små partiklarna i avgaserna. Dessutom, på grund av partiklarnas klibbiga natur, bör en CIP™ installeras för att garantera att separatorerna hålls rena. 

Fördelar

  • Hög partikelseparationsprestanda (100 % avlägsnande av partiklar > 1µm)
  • Effektiv rening av gasformiga ämnen och lukter.
  • Lågt underhåll och maximal tillgänglighet.
  • Renare rör och minskad brandrisk.
  • Låg energiförbrukning
  • Effektiv värmeåtervinning
  • Kompakt installation 

Rostning/Rökerier

Rostningsapplikationer inkluderar rostning av kaffebönor, jordnötter, kakaobönor, nötter, te och malt. Inom rostningstillämpningar levererar vi energieffektiva lösningar med lågt underhållsbehov för avlägsnande av partiklar, VOC och lukt från rostningsgasen. Beroende på kraven kan lösningen begränsas till avlägsnande av partiklar genom centrifugalseparering eller inkludera ett helt CentrOx™-system för att avlägsna partiklar, VOC och lukt.

Jämfört med RTO/efterbrännare möjliggör systemet vanligtvis energibesparing på 70-90 %. Ytterligare energi sparas om värmen återvinns.

Fiskproduktion

Fiskförädling omfattar fiskhantering, tillverkning av fiskprodukter samt behandling och återvinning av fiskavfall.

Fiskförädling kan generera betydande luktproblem. Vår lösning tar itu med luktproblem från fiskkonservering och annan fiskbearbetning, tankar för förvaring av fiskavfall, behandling av flytande fiskavfall och återvinning av fast fiskavfall till fiskmjöl.

Pet Food

Det finns ett antal olika processer för beredning av pet food (hund/kattmat), beroende på typ av husdjur, råvara och märke. Vårt huvudfokus har varit torkningsapplikationer där en blandning av kött och grönsaker torkas vid hög temperatur. Detta skapar en processgas med lukter. Energiåtervinning kan också vara vettig och kan vara en del av lösningen.

Djurfoder

Djurfoder är beredning av foder till uppfödda djur inom jordbrukssektorn. Vanligtvis bearbetas råvaran för att öka näringsvärdet eller förlänga fodrets utgångsdatum. Typiskt torkning, värmebehandling, pelletisering och blandning. Processen kan producera damm såväl som en lukt.