Katalytiska System

Katalytiska system för krävande applikationer. Helintegrerad enhet med PC-styrning, energiåtervinning. Centriair DEO™ är ett regenerativt katalytiskt system för rening av VOC- och luktutsläpp från industriella processer.

DEO-100™ är beprövad och testad för ett brett spektrum av applikationer inklusive olika industriella processer och avfallstillämpningar såsom biogasproduktion, substrat- och slamtankar, hygienisering, avloppsledningar, pumpstationer och reningsverk.

VOC och luktföreningar elimineras genom patenterad mesh-katalysatorteknologi som möjliggör optimerad och kompakt reaktorgeometri, stor katalysatoryta och utmärkt värmekapacitet.

Enheten har lågt underhållsbehov, kräver inga media eller mediabyten och erbjuder betydande kostnadsbesparingar och stabil prestanda under hela livscykeln. Tryck bara på startknappen och låt DEO-100™ göra jobbet.

DEO når en reningsgrad på över 98 % av de flesta flyktiga organiska föreningarna, inklusive de som är svåra att eliminera med konventionella teknologier som jonisering, ozonolys, UV-strålning, skrubber och aktivt kolfilter.

Modeller I Centriairs katalytiska DEO-serie:

  • DEO 100
  • DEO 200
  • DEO 500
  • DEO 2000

DualCat™

Regenerativ tvåstegs H2S- och metankatalys med DualCat™

DualCat™ är ett tvåstegs regenerativt katalysatorsystem för avlägsnande av reducerade svavelföreningar (t.ex. H2S och Mercaptans), Aromater (t.ex. derivat av bensen och toluen) och metan. Dessa föreningar genereras vanligtvis under anaeroba förhållanden, såsom i anaerob rötning, biogasuppgradering, slamtankar och avloppspumpstationer.

DualCat™ är vanligtvis mer energieffektiv än andra metoder som regenerativ termisk oxidation (RTO) eftersom oxidation sker vid lägre temperatur. Dessutom, genom att vända flödet genom enheten, kan den termiska energin som lagras i katalysatorerna regenereras för att förvärma processgasen, vilket ytterligare sänker energiförbrukningen. Redan vid metankoncentrationer på runt 1 g/m³ är DualCat™-processen autotermisk, vilket eliminerar behovet av extern uppvärmning.

Centriair kan erbjuda DualCat™ för alla flödeshastigheter baserat på kundens krav, men våra standardenheter är designade för 500 till 3000 m³/h. Enheterna är mycket kompakta, cirka 25 % av fotavtrycket för en motsvarande RTO, och kan enkelt integreras i till exempel containerbaserade biogasuppgraderingsanläggningar.

Katalytiskt system som även bryter ned metan. Helt integrerad enhet med PLC-styrning.

  • DualCat 200
  • DualCat 2000