Separationstekniker

Avancerad separationsteknik tar bort skadliga partiklar och separerar aerosoler (vätskedimmor), av vilka vissa typer av vätskor kan fångas upp och återanvändas i industriella processer.

Centrifugerna är anpassade för livsmedelsindustrins unika krav på material, prestanda, temperatur och hållbarhet.

Centrifugen separerar vätskepartiklar med en rotor uppbyggd av rostfria skivor som rotorerar med en hastighet på upp till 3000 rpm. Separationen sker genom att utnyttja densitetsskillnaden mellan gasen och partiklarna. Centrifugen klarar blandningar av flytande och fasta partiklar och en mängd olika oljor och partiklar.

Eftersom inga filtermedier används är underhållet mycket begränsat och det finns ingen ökning av tryckfall över tid. Detta leder till lägre driftskostnader och kontinuerlig, stabil prestanda.

Installationen är mycket kompakt och ger maximalt tillgängligt produktionsutrymme.

Filtrering

Torra partiklar och damm finns ofta i våra kunders frånluft, de kan uppstå i flera källor och processer. För att nå utsläppsgränser och även för att säkerställa att vi har stabil prestanda i hela systemet, så måste damm filtreras bort. Här samarbetar vi med partners för att erbjuda lämplig filtrering för applikationen och förhållandena på din plats. Filtreringen är integrerad i hela installationen så att prestandan uppnås, och servicen optimeras.

Droppavskiljare

Efter vissa processer innehåller luften vätskedroppar, det kan vara från en skrubber, kondens eller liknande. Det kan också vara skum som bildas då och då, till exempel vid vissa vattenreningsapplikationer, såsom ett intag till ett avloppsverk. I sådana fall rekommenderar vi en droppavskiljare som första steg innan luktbehandlingen. Droppavskiljaren är en statisk mekanisk filtreringsanordning som är självdränerande.

Högintensitetsskrubber

Högintensitetsskrubbern är ett patentskyddat Centriair-system som används för partikelseparering när vi har höga halter av ”större” partiklar. I vår värld är större partiklar över 10 mikron. Scrubbern med hög intensitet kyler och fuktar även luftflödet, perfekt för en finare partikelseparation och luktbehandling som följer. Vad är en högintensiv skrubber, i huvudsak är detta en skrubber med direkt kontakt, d.v.s. en högenergivattenspray som träffar den inkommande luftströmmen. Vattnet behandlas sedan i systemtanken, där fasta ämnen separeras för att säkerställa att den totala vattenförbrukningen blir låg.

Värmeåtervinning

Många av våra kunder har varm frånluft som innehåller energi som kan användas någon annanstans i anläggningen. Det kan till exempel vara industriell fritering och rostning eller torkning av slam. Vanligtvis innehåller luftströmmen en del föroreningar, partiklar eller droppar. Centriair har två unika produkter här, centrifugen som förbehandlar och tar bort partiklarna och de kompakta högeffektiva plattvärmeväxlarna som vi använder. Plattvärmeväxlarna ger hög returtemperatur och i förhållande till sin storlek hög kapacitet. Idealiskt drivs de vid kondenserande förhållanden, vilket ger en hög värmeöverföring.

WHY CENTRIAIR?

Minska miljö- och hälsopåverkan

Högeffektiv rening av pertiklar och gas, luktrening, aerosol- och gasseparering och minskning av klimatutsläpp.


Läs mer

Spara enrgi, utrymme och kostnader

Säkerställ högsta energieffektivitet, minsta fotavtryck och lägsta totala ägandekostnad.Läs mer

Garantera hög prestanda

Garanterad hög prestanda med anpassade lösningar för viktiga indistruella applikationer, kontrollerade och verifierade med realtidsdata.

Läs mer