Biogas

Luktrening för Biogas

Inom biogassegmentet behöver lösningarna skräddarsys efter applikationen och de föroreningar som finns. Anaerob eller aerob rötning, partiklar/damm, koncentration och luftfuktighet – alla dessa parametrar måste beaktas när man konstruerar en lösning.

 

Uppgradering av Biogas 

Biogasproduktion har flera potentiella
luktutmaningar, beroende på vilken typ av process och vilken råvara som
används. Vårt fokus är samrötningsanläggningar, men även kommunala
slamanläggningar har till exempel tankar med starka luktkällor. Jordbruksväxter
sänker vanligtvis belastningen, men fall kan förekomma.

Luktkällorna i anläggningarna är
huvudsakligen från mottagningshallar, substratbearbetning, lagringstankar,
arvsbildning, blandningstankar, substratavvattning och uppgradering. Centriair
har lång erfarenhet från biogasanläggningar och en rad olika källor,
råvarutyper och försäljningsställen där vi har bevisade resultat.

Produkterna som vi
applicerar beror på källan till hands och vår process börjar alltid med en
noggrann analys av projektet tillsammans med kunden

Substrat av typen fast avfall 

Bearbetningen av fast avfall, huvudsakligen kommunalt, till råmaterial innefattar vanligtvis malning och pressning. Andra processsteg förekommer också, som syftar till att reducera plast och liknande.

Gemensam nämnare är att luktkoncentrationerna ökar i takt med att avfallet hanteras. Luftflöden är medelhöga till höga för att säkerställa att luftkvaliteten i anläggningen är god.

Centriair har en lång och gedigen erfarenhet från denna nisch, där Cold Ox erbjuder en kompakt och effektiv lösning med låg energiförbrukning.

Tankar med flytande avfall/slurry

Flytande avfall inkluderar till exempel slurry matavfall, återvunnen olja och andra processvätskor.

Detta är en applikation som har varierande processsteg, allt från lagring till värmebehandling.

Luktkoncentrationerna varierar kraftigt och aerosoler kan förekomma. Vanligtvis endast ColdOx, med droppavskiljare. Centrifuger kan användas om aerosolnivåerna är höga eller partikelfördelningen utmanande.

Compostering

Efter rötning förekommer kompostering som mognadsprocess innan substratet kan användas för gödning. 

Luktnivåerna varierar en hel del för dessa installationer, men generellt i det lägre spannet. Vi applicerar typiskt ColdOx med förbehandling med skrubber om ammoniakhalterna är höga.

Related Cases